Korektivna Gimnastika

Korektivna gimnastika je fizičko vežbanje koje za cilj ima otklanjanje telesnih deformiteta i uspostavljanje normalnih funkcija lokomotornog aparata.

Preventivno - Korektivna Gimnastika

Predstavlja skup fizičkih vežbi doziranih po intenzitetu, vrsti i trajanju, koje se mogu primenjivati preventivno kod dece koje imaju predispozicije za nastanak nekog od posturalnih deformiteta ili terapijski, ako oni već postoje.

Osnovna funkcija preventivno – korektivne gimnastike jeste da se kroz formu fizičkog vežbanja, koje je bazirano na tačnom izvršavanju prostornih i vremenskih elemenata kretanja, obezbedi normalno funkcionisanje i razvoj lokomotornog aparata, odnosno popravi ili bar delimično ublaži nastali poremećaj.

Pored ovoga, funkcija preventivno – korektivne gimnastike je da obezbedi:

Vežbe se dele na: